Znázornenie terénu v mapách s objektmi a javmi

Obsah mapy:

 • Polohopis - je základom každej mapy a zobrazuje všetky predmety, ktoré sú svojimi základmi pevne spojené so zemou
 • Výškopis - obraz terénneho reliéfu na mape, je to súbor vrstevníc, výškových bodov s ich výškovými kótami, výškopisnými značkami.
 • Popis - súbor geodetických mien, názvov, skratiek, čísel v mapovom poli a rámových a mimorámových údajov

Podrobnosť polohopisu závisí od mierky mapy. Čím je mierka menšia, podrobnosť polohopisu ubúda a naopak, väčšia (1:500, 1:2000) podrobnosť polohopisu sa zväčšuje.

Mierka 1:1000 znamená, že 1mm na mape je 1000mm (1m) v skutočnosti.

Polohopis obsahuje :

 • body bodových polí (polohového, výškového a tiažového bodového poľa)
 • hranice, budovy
 • druhy pozemkov
 • dopravnú sieť a zariadenia
 • vodohospodársku sieť
 • elektrickú sieť
 • ostatné prvky polohopisu

Druhy hraníc - štátne, republikové, krajské, okresné, obecné, katastrálnych území.

Hranice VÚC sú v prírode označené medzníkmi (kolmý hranol) v lomových bodoch.

Ďalej poznáme hranice:

 • vlastnícke, alebo užívateľské
 • hranice druhov pozemkov
 • hranice ochranných pásiem
 • hranice dobývacích priestorov

Vlastnícke a užívateľské hranice sú v teréne vyznačené plotom. Hranice druhov pozemkov sa nevyznačujú. Hranice dobývacích priestorov. Popis dopĺňa polohopis a výškopis a obohacuje mapu o ďalšie údaje. Mapu dopĺňajú aj značky, ktoré delíme na čiarové, plošné a symbolické.