Vyjadrenie terénneho reliéfu v mapách

Terén môžeme vyjadriť:

  • šrafovaním
  • vrstevnicami
  • kótovaním
  • tieňovaním
  • odstupňovaním výšok

Šrafovaním - šrafy informujú o spádových pomeroch a vytvárajú plastický dojem na mape. Vyznačujú sa nimi prudko sklonené plochy. Kreslia sa striedavo, jedna čiara kratšia a jedna dlhšia kolmo na hornú stranu stupňa. Dopĺňajú sa nadmorskými výškami, ktoré sú určované na hranách. Ich nevýhodou je, že pri veľkých plochách je ich tvorba zdĺhavá.

Vrstevnicami - sú to čiary, ktoré spájajú miesta s rovnakou nadmorskou výškou.

Pre mapy veľkých mierok je určený interval od 20cm po 1 m.

Pre mapy stredných mierok sa volí interval od 1m po 40 m.

Veľké mierky sú od 1:100 do 1:5000

Stredné mierky sú od 1:10000 do 1:200000

Vrstevnice poznáme:

  • základné - sú určené základným intervalom, kreslia sa hrubkou 0.13mm plnou čiarou
  • zosilnené - sa kreslia hrúbkou 0.5mm plnou čiarou a zosilnená je každá piata vrstevnica
  • doplnkové - sa kreslia prerušovanou čiarou hrubky 0.13mm a ich interval je polovica, alebo štvrtina zo základného intervalu. Kreslia sa na miestach kde je veľký rozostup medzi vrstevnicami kôli priehľadnosti.

Spádnica - je malá čiarka ktorá sa kreslí v miestach kde nie je zrejmý spád vrstevníc. Kreslí sa kolmo na vrstevnicu.

Kótovanie - kótovanie vrstevníc je popis vrstevníc najmä zosilnených nadmorskými výškami. Kóty na vrstevniciach sa umiestňujú v smere stúpania.

Výšková kóta - je číselný údaj vyjadrujúci nadmorskú výšku (relatívnu výšku), ktorý je pripísaný k polohopisne zobrazenému bodu. Absolútna výšková kóta vyjadruje nadmorskú výšku. Relatívna výšková kóta vyjadruje výšku od ľubovoľne zvolenej hladiny. Využíva sa v prípadoch , keď máme veľké množstvo výškových kót a chceme sa vyhnúť zbytočnému vyznačovaniu čísel.

Nadmorské výšky podrobných bodov terénu sa uvádzajú v mapách veľkých mierok na dve desatinné miesta.

Tieňovanie - sa využíva pri mapách stredných a veľkých mierok, hlavne pre turistické, vlastivedné, nástenné mapy a atlasy. Tieňovanie sa robí pomocou stupnice tieňov jednotlivých farieb.

Odstupňovanie výšok - robí sa pomocou farieb. Modrá - moria, zelená - nížiny, hnedá - horstvo. Používa sa pre mapy stredných a malých mierok, tieto dva spôsoby sa kombinujú.