Typy terénu

Z výškopisného hľadiska delíme terén na:

 • pravidelný
  • jednoduchý
  • členitý
 • nepravidelný

Pravidelný terén

Pravidelný jednoduchý terén sa vyznačuje čiastkovými plochami, ktoré na seba plynulo nadväzujú. Priebeh terénnych čiar je jednoduchý bez nepravidelností. Z geografického hľadiska je podložie tvorené rovnorodou horninou. Tento typ terénu sa vyskytuje v poľnohospodárskych oblastiach kde sa dlhoročným obrábaním pôdy vyrovnávajú rôzne nepravidelnosti terénu.

Pravidelný členitý terén tvorí výrazná sieť chrbátnic a údolníc s výraznými výškovými rozdielmi.

Zákonitosti pravidelného terénu

 • na styku dvoch údolníc zaniká svahový chrbát
 • ak sa chrbátnica rozdeľuje nižšie vzniká údolnica, ktorá má spočiatku smer chrbátnice
 • údolnica v hlavnom údolí má vždy menší spád ako údolnice vo vedľajších údoliach 

Nepravidelný terén

Nepravidelný terén vzniká v miestach kde je nerovnorodé podložie s rôzne odolnými vrstvami voči vplyvu eroznej činnosti.

Typy nepravidelného terénu

 • Meandrové pásy – vznikajú na strednom toku rieky, kde sa vodný tok vplyvom bočnej erózie tečúcej vody vychyľuje z priameho smeru. Rieka vytvára zákruty –    meandre. Z meandrového oblúka vzniká mŕtve rameno.
 • Krasové javy – vznikajú činnosťou presakujúcej a stekajúcej vody v oblastiach, kde sa nachádzajú rozpustené horniny, vápence.
 • Naviate piesky – vznikajú pôsobením vetra, ktorý v miestach s pieskom vytvára kopy oddelené pravidelnými sedlami.
 • Zosuvy pôdy – vznikajú v miestach, kde sa pôda zosúva a vytvára nánosový kužeľ, alebo sutinový kužeľ
 • Moreny – vznikli v období ľadovcovej činnosti, pri ktorej sa ľadovce vplyvom gravitácie zosúvali a presúvali zvetraný materiál zo svahov do údolí. Vhĺbený priestor vytvorený morenami sa zaplnil vodou a vznikli horské jazerá - plesá