Polohopisné mapovanie

Účel mapovania

Mapovanie je súbor činností, ktorých výsledkom je vyhotovenie mapy. Patrí sem vyšetrovanie v teréne. Na vyšetrovanie v teréne nadväzuje vlastné meranie tj. určovanie polohy predmetov merania napr. lomových bodov. Namerané hodnoty a vypočítané výsledky sa využívajú pri konštrukcii mapy.

Mapa – zmenšený generalizovaný konvenčný obraz zeme, prevedený do roviny pomocou matematicky definovaných vzťahov (kartografickým zobrazením), ktorý ukazuje podľa zvolených hľadísk polohu, stav a vzťahy prírodných, sociálno – ekonomických a technických objektov a javov.

Plán – je mapa malej časti zemského povrchu, vyhotovený je spravidla vo veľkej mierke (1:200, 1:500). Pri vyhotovení plánov sa zanedbáva zakrivenie.

Meračský náčrt – je grafické a predtým aj číselné vyjadrenie výsledkov podrobného merania a vyšetrovania, ktoré je podkladom, alebo jedným z podkladov na zobrazenie obsahu mapy. Mierka je 1:500