Podrobné výškové bodové pole

Podrobné výškové bodové pole sa zriaďuje tam, kde hustota základného výškového poľa nie je dostačujúca pre nadväzujúce geodetické práce. Na určovanie výšok bodov v podrobnom výškovom bodovom poli sa používa metóda geometrickej nivelácie zo stredu a to technickou niveláciou. Nivelačná súprava – nivelačný prístroj, nivelačná lata, statív, podložky. Dĺžky zámer sa zvolia najviac do 120m a spravidla sa odkrokujú. Maximálna dĺžka ťahu technickej nivelácie nemá prekročiť 5km. Výsledky merania sa zapisujú do zápisníka pre technickú a plošnú niveláciu.

Nivelačné údaje

Pre každý stabilizovaný bod technickej nivelácie sa vyhotovia nivelačné údaje ako pre body Československej podrobnej nivelačnej sieti. V nivelačných údajoch sa musí vždy uviesť výškový systém a označenie novej technickej nivelácie, číslo bodu, jeho pôvod, spôsob stabilizácie, miestopis, normálnu výšku, presnosť s akou sa technická nivelácia zamerala. Nadmorská výška bodu sa uvádza v metroch na 2 des. miesta.

Výškové siete po roku 1990

Štátna nivelačná sieť je po roku 1990 zapojená do budovania integrovaných nových geodetických základov pod názvom „Špecializovaná sieť GZ“. Pôvodné 3 rády ŠNS boli prekonfigurované na 2 rády. Všetky nové výškové merania boli vykonávané digitálnymi nivelačnými prístrojmi a pribudol rad bodov s osobitne kvalitnou stabilizáciou. Nivelačnými bodmi boli priradené aj polohové súradnice určené pomocou GPS a bolo na nich určené tiažové zrýchlenie. Takto upravené body s nadmorskou výškou, s polohovými súradnicami a tiažovým zrýchlením tvoria integrované geodetické základy. Vykonali sa aj prepojovacie merania s výškovými sieťami okolitých štátov.

Tiažové bodové pole

Na týchto bodoch sa meria tiažové zrýchlenie so špeciálnymi prístrojmi – gravimetrami. Tiažové redukcie sa využívajú pri výpočtoch prevýšení na bodoch I. – III. rádu a využívajú sa pre spresnenie parametrov kvázi geoidu na území Slovenska. Delí sa na body I. a II. rádu, body sa stabilizujú špeciálnou značkou a pre každý bod sa vyhotovia tiažové údaje bodu.