Podrobné polohové bodové pole (PPBP)

PBPP - je súbor meračských bodov, ktorými sa základné polohové bodové pole doplní na hustotu potrebnú pre podrobné meranie.

Vývoj PBPP

 • 1930 – vyšiel návod A
 • 1961 – vyšli inštrukcie pre technicko-hospodárske mapovanie
 • 1969 – smernice pre technicko-hospodárske mapovanie
 • 1980 – vyšla norma – geodetické body
Trieda presnosti Využitie
1. Pre zhustenie trigonometrickej siete podľa potrieb geodetických prác, pre ktoré sa robia a to tak, aby umožnili určenie bodov 2. až 5. triedy presnosti.
2. Pre špeciálne účely v obmedzenom rozsahu pre základné mapy závodu a geodetické práce vo výstavbe pokiaľ sa vyžaduje táto presnosť.
3. Pre základné mapy veľkej mierky 3. triedy presnosti (v mierke spravidla 1:1000) a iné geodetické práce podobnej presnosti.
4. Pre základné mapy veľkej mierky 4. triedy presnosti (v mierke spravidla 1:2000) a iné geodetické práce podobnej presnosti.
5. Pre základné mapy veľkej mierky 5. triedy presnosti (v mierke spravidla 1:5000) a iné geodetické práce podobnej presnosti.

Inštrukcia z roku 1980 zaviedla 5 tried presnosti mapovania vo veľkých mierkach toto rozdelenie tried presnosti bolo ovplyvnené vývojom meracích prístrojov, najmä nástupom elektronického merania dĺžok a dokonalejších výpočtových strojov.

Trieda presnosti Základná stredná súradnicová chyba [m]
1. 0.02 m
2. 0.04 m
3. 0.06 m
4. 0.12 m
5. 0.20 m

Číslovanie bodov podrobného polohového poľa

Body podrobného poľa sa číslujú v evidenčných jednotkách. Tieto body sa číslujú v rámci triangulačného listu súčasne s trigonometrickými bodmi (tj. 1-500). Evidenčnou jednotkou pre číslovanie bodov 2. až 5. triedy presnosti je katastrálne územie.

Tieto body sa číslujú 501 – 5000 podľa postupného určenia a bez ohľadu na spôsob stabilizácie a triedu presnosti.

Signalizácia, stabilizácia a ochrana

Umiestnenie bodov podrobného poľa sa určuje pri rekognoskácii v teréne. Do mapy 1:10000, prípadne 1:5000 sa zakreslia dané body základného i podrobného poľa a navrhnú sa nové body podrobného polohového poľa.

Pevné body podrobného polohového poľa 1. triedy presnosti sa umiestňujú podľa potrieb geodetických prác, ktoré sa zriaďujú a to tak , aby umožnili určenie bodov nižších tried presnosti.

Pevné body podrobného polohového poľa 2. – 5. triedy presnosti sa volia na chránených miestach, kde budú čo najmenej ohrozené, napr. v obvode dopravných komunikácií. Hustota trvale stabilizovaných bodov bodového poľa (základného i podrobného)  je stanovená vzájomnou vzdialenosťou bodov, ktorá je v miestnych tratiach 150 – 300 m.

Pevné body podrobného polohového poľa 1. triedy presnosti sa stabilizujú jednou povrchovou značkou (kamenný hranol 16x16x75cm s krížikom) a jednou podzemnou značkou (kamenná platňa 30x30x10cm s krížikom). Stabilizačné značky musia byť umiestnené na zvislici s krajnou odchýlkou 5mm. Klinové značky zabetónované do skaly, stabilizácia kovovými konzolami, oceľovými rúrkami, alebo čapmi v betónových blokoch.

Spôsoby určenia bodov podrobného polohového poľa

Body podrobného poľa sa určujú týmito spôsobmi:

 • Polygónovými ťahmi s dlhými stranami meranými svetelnými diaľkomermi, so stranami meranými dvojobrazovými diaľkomermi, paralakticky, pásmom.
 • Pretínaním napred
 • Pretínaním dĺžok mapovými svetelnými diaľkomermi
 • Rajónmi
 • Trojuholníkovými reťazcami
 • Pretínaním späť (výnimočne)
 • Fotogrametricky

Polygónové ťahy

podľa spôsobu určenia sa delia na

 • hlavné polygónové ťahy – pre určenie bodov 1. triedy presnosti sa pripájajú na body základného bodového poľa a ich pridružené body
 • vedľajšie polygónové ťahy – pre určenie bodov 2. - 4. triedy presnosti (nedajú sa nimi určovať body 1. triedy presnosti) sa pripájajú na body najmenej zhodnej triedy presnosti určenej hlavnými ťahmi.

z hľadiska dĺžok strán sa delia na :

 • ťahy s dlhými stranami 300 – 1500m
 • ťahy s krátkymi stranami 60 – 300m

Ťahy sa obojstranne pripájajú a orientujú.

Geometrické parametre určia krajný, alebo maximálny:

 • počet vrcholov „n“ vrátane pripojovacích bodov P – počiatočný bod, K – koncový bod.
 • súčet dĺžok strán
 • vybočenie ťahu – čo je najväčšia vzdialenosť bodu ťahu od spojnice pripojovacích bodov.
 • odklon strany – tj. najväčší uhol zovretý stranou a spojnicou počiatočného a koncového bodu v grádoch.
 • pomer dĺžok susedných strán
 • pomer dĺžok strán : najdlhšej a najkratšej
 • dĺžky strán (aj minimálne)


Kritéria presnosti určia krajný alebo maximálny:

 • rozdiel dvojitého merania dĺžky strany „s“
 • uhlovú odchýlku kde „n“ je vo vzorcoch počet vrcholov
 • polohovú odchýlku OP kde Σs je vo vzorcoch súčet dĺžok strán

Ťah

Polygónové ťahy môžu byť

 • uzavreté

  Uzavretý ťah

 • otvorené – vložené medzi polohovo známe body

  Otvorený ťah

Každý ťah, uzavretý aj otvorený, musí byť polohovo pripojený aj orientovaný.

Dané: 1,2,3,4 [X,Y] -> z geodetických údajov

Merané: ω, s

Určiť: 501,502,503 [X,Y]

Postup: Tento polygónový ťah je obojstranne pripojený na súradnicovo známe trigonometrické body 2,3 a obojstranne orientovaný na súradnicovo známe body 1,4. Na bode 2 zhorizontujeme a zcentrujeme prístroj (teodolit z dĺžkomerom, alebo totálna stanica) 0-ový smer nastavíme na bod 1. Odmeriame uhol ω2 na bod 501 v 1. a 2. polohe. Dĺžku na bod 1 nemeriame, vypočítame ju zo súradníc. Odmeriame dĺžku na bod 501. Premiestnime sa na bod 501, zhorizontujeme a zcentrujeme prístroj, 0-ový smer nastavíme na bod 2, odmeriame uhol ω501 v 1. a 2. polohe a dĺžky na bod 2 a 502. To isté urobíme na bode 502 a 503. Meranie ukončíme na bode 3 kde odmeriame uhol ω3 v 1. a 2. polohe a dĺžku na bod 503. Dĺžku na bod 4 nemeriame. Vypočítame ju zo súradníc. V polygónovom ťahu sa merajú ľavostranné uhly (tie, ktoré sú po ľavej ruke v smere merania).

Pretínanie napred

Využíva sa pre určovanie bodov 1. a 2. triedy presnosti, výnimočne pre určovanie bodov 3. a 4. triedy presnosti.

Pretínanie napred

Rajón

Využíva sa pre určenie 1. až 4. triedy presnosti, pre jeho určenie sa meria uhol a dĺžka.

GP: ω502´, S502,504

KP: základná stredná chyba

Pretínanie nazad

Používa sa vo výnimočných prípadoch, lebo výpočet je menej presný. Presnosť je zvýšená väčším počtom bodov v meranej osnove smerov.

Trojuholníkovými reťazcami

Trojuholníkové reťazce

Fotogrametricky

Týmto spôsobom sa určujú súradnice bodov 4. a 5. triedy presnosti. Body sa určujú aerotrianguláciou – na leteckých meračských snímkach z vlicovacích bodov.