Obsah máp

1. Polohopis

Je základnou zložkou mapy a obsahuje všetky predmety, ktoré sú pevne spojené svojimi základmi so zemou. S postupom do väčších mierok predmety menšieho rozsahu ubúdajú a môžu byť vyjadrené do menšieho obsahu. Polohopis mapy obsahuje: body bodových polí, hranice (štátne, okresné, obecné, katastrálne, vlastnícke, užívateľské), budovy, druhy kultúr (pozemkov), potrubné a elektrické vedenia, vodohospodárske stavby a zariadenia, komunikácie.

2. Výškopis

Dopĺňa mapu o výškopisné informácie a je vyjadrený vrstevnicami, šrafami a kótami.

3. Popis

Dopĺňa mapu o názvoslovie a číselné údaje.