Nové geodetické základy

V posledných dvoch desaťročiach sa uplatňuje celoeurópsky terestrický referenčný systém ETRS89. Vychádza z množiny špeciálnych družíc, ktoré stále vysielajú informácie o svojej polohe, čo umožňuje pozemnému používateľovi pomocou el. zariadení – GPS určiť presnú polohu antény špeciálneho prímača. Pomocou výpočtovej techniky sa údaje spracujú a súradnice pretransformujú do JTSK. Tento lokalizačný základ najvyššej presnosti je už na našom území vo veľkej miere vybudovaný – SKPOS (Slovenská priestorová observačná služba). Na základe týchto nových technológií bolo potrebné pristúpiť k celkom novému spôsobu budovania a spravovania bodov geodetických základov. Pre používateľa nie je potrebné vyhľadávať osobitne body pre polohové a výškové pripojenie, lebo veľká časť bodov tejto siete má určenú polohu, výšku a tiažové zrýchlenie. Vynájdenie globálneho systému na určenie polohy bodov od 90-tych rokov minulého storočia zmenilo dovtedajšie spôsoby určovania polohy bodov na zemskom povrchu.

GPS – ako systém americkej armády pod skratkou NAVSTAR GPS bol vyvíjaný a používaný od roku 1973, civilný sektor si musel počkať na jeho používanie. Približne pred 10 rokmi bol sprístupnený na komerčné využívanie aj ruský systém GLONASS. Európa nechce byť závislá od týchto veľmocí a snaží sa vybudovať vlastný systém GALILEO. Preto s dôvodu existencie viacerých satelitných systémov na globálnu navigáciu sa dnes používa všeobecná skratka GNSS (globálne navigačné satelitné systémy). Využitie GNSS je v inžinierskej geodézii, fotogrametrii, mapovaní, katastri nehnuteľností ako aj v geodynamike a tiež na monitorovanie polohy pohybujúcich sa objektov na suchu, na mori, vo vzduchu.

SKPOS má 21 staníc rozmiestnených po území Slovenska, ktoré sú vybavené prijímačmi GNSS  tieto prímače umožňujú príjem signálov s GPS aj s GLONASS a ich pripojenie na celoslovenskú rezortnú počítačovú sieť. 21 bodov tejto siete sú 3 body vybudované formou hĺbkovej stabilizácie a to Gánovce, Liesek a Partizánske. Zvyšných 18 staníc je vybudovaných na strechách budov, ktoré väčšinou patria štátu a sú v správe UGKK (Úrad geodézie, kartografie a katastra). Stanice sú rozmiestnené vo vzájomnej odľahlosti 33 – 83 km tak, aby služba poskytovala presnosť 0,02 – 0,04m, na zabezpečenie vyššej presnosti je nevyhnutné zmenšiť vzdialenosť na 50km vybudovaním ďalších staníc. Informácie z týchto staníc sú poskytované pre registrovaných užívateľov, pričom od tohto roku 2009 je spoplatňovaná. Všetky stanice SKPOS majú GNSS prímače značky TRIMBLE, antény a router na pripojenie prímača cez IP adresu na diaľkové ovládanie priamo zo spracovateľského centra v Bratislave. Geodetické základy na Slovensku a SKPOS sa využívajú aj na iné účely ako geodetické a to: v geoinformatike, fotogrametrii, katastri nehnuteľností a i.

Rozvoj geodetických základov

Po vzniku SR 1.1.1993 sa modernizácia geodetických základov riešila od vytýčenej koncepcie z roku 1990. Bola vypracovaná nová koncepcia modernizácie a rozvoja geodetických základov Slovenska. Na základe tejto koncepcie, geodetické základy na slovensku obsahujú tieto siete:

  • Štátna priestorová sieť (ŠPS)
  • Štátna nivelačná sieť (ŠNS)
  • Štátna gravimetrická sieť (ŠGS)
  • Štátna trigonometrická sieť (ŠTS)
  • Body štátnej hranice (BŠH)

Štátna priestorová sieť (ŠPS)

Cieľom budovania ŠPS bolo vybudovať dostatočne husté bodové pole, ktorého body majú určené súradnice XYZ : XY – JTSK, Z – BPV a súradnice BLH (B = šírka, L = dĺžka, H = výška v m.) v systéme ETRS89. Táto sieť obsahuje 1520 bodov a sú od seba vzdialené 7 – 10 km v rámci SR. Body sa budovali od 1996 – 2005. Elipsoidické súradnice sa určovali metódou GPS. Body sú stabilizované hĺbkovou stabilizáciou min. 2 metre v zemi, pre každý bod bola zriadená betónová skruž ako ochranné zariadenie spolu s ochrannou tyčou s nápisom: Geodetický bod - Štátna priestorová sieť, poškodenie sa trestá!. Ochranné zariadenia týchto bodov sú natreté oranžovou farbou. Každý bod obsahuje grafické informácie (geodetické údaje), ktoré obsahujú fotku a jeho súradnice. Na Slovensku sa nachádza ešte jedno geodetické bodové pole – Slovenská geodinamická referenčná sieť (SLOVGERENET). Body tejto siete majú kvalitnú stabilizáciu na skalách, alebo v pilieroch do hĺbky 20m. Sieť bola vybudovaná za účelom odstránenia nedostatkov existujúcich polohových základov Slovenska. Sieť obsahuje 48 bodov, body boli určené pomocou prístrojov GNSS. Body tejto siete sa využívajú aj na výskum geodinamiky Slovenska – vykonávajú sa opakované merania v 2 ročných intervaloch.