Prevody uhlových mier

Pri niektorých úlohách v geodetickej praxi sa niekedy musia previesť uhlové miery zo stupňov na grády a naopak.

  • 100g = 90o 
  • 200g = 180o 
  • 400g = 360o

Prevod uhlových mier na oblúkové a naopak

Pre šesťdesatinnú mieru sú vzťahy :

Koeficient d ° sa nazýva radián.

Podobne pre minúty a sekundy dostaneme :