Meranie vodorovných uhlov

Meranie uhlov patrí medzi základné meračské úkony a vykonáva sa teodolitom. Teodolitom môžeme merať vodorovné (horizontálne) a zvislé (vertikálne) uhly.

Vodorovný uhol možno definovať ako rozdiel dvoch smerov {smerníkov). Vodorovné smery meriame na vodorovnom kruhu.

Metódy merania vodorovných uhlov:

 • Meranie v radoch a skupinách
 • Meranie repetíciou - násobením
 • Meranie v laboratórnych jednotkách 

Meranie v radoch a skupinách

Postup:

 1. Po urovnaní stroja (centrácii a horizontácii) navoľno niekoľkokrát otočíme teodolit okolo vlastnej osi a znovu skontrolujeme horizontáciu a centráciu
 2. Zacielime na výchozí smer
  • teodolity na posun – najprv zacielime a potom nastavíme čítanie blízke nule
  • repetičné teodolity – najprv nastavíme nulové čítanie a potom zacielime na výchozí bod
 3. Postupne cielime na ostatné body osnovy smerov v smere chodu hodinových ručičiek v prvej polohe ďalekohľadu. Odčítané hodnoty zapíšeme do zápisníka. Po odmeraní bodov zacielime opäť na prvý bod tzv. uzáver
 4. Ďalekohľad dáme do druhej polohy a postupujeme opačne

Prvá poloha merania je vtedy, ak v smere cielenia sa výškový kruh nachádza na ľavej strane.
Spôsob opravy chyby z merania – celkovú chybu uzáver podelíme počtom meraných smerov a výsledok pripočítame ku každému redukovanému uhlu. 
Oprava = má byť - je

Meranie repetíciou - násobením

Postup:

Stroj postavíme na statív, zhorizontujeme a zcentrujeme, otočíme stroj okolo vlastnej osi a skontrolujeme horizontáciu a centráciu. Meranie vykonávame tak, že najskôr nastavíme nulové čítanie a zacielime na výchozí bod. Horizontálny kruh upevníme o limbus a zacielime na druhý bod. Odčítame a hodnotu zapíšeme, horizontálny kruh odistíme od limbusu a znovu zacielime na výchozí bod. Horizontálny kruh upevníme postupujeme rovnako. Opakujeme 4-5 krát. Posledné meranie odčítame a zapíšeme do zápisníka.

Meranie repetíciou - násobením