Mapa, plán

Generalizácia: je rozhodovanie o to ktoré detaily a tvary budú na mape zobrazené.

Mapa: zmenšený generalizovaný rovinný obraz zemského povrchu, ukazuje vzájomnú polohu bodov na zemskom povrchu vo vodorovnom a zvislom smere.

Plán: (polohopisný alebo výškopisný) je to mapa malej časti zemského povrchu, ktorý sa pokladá za rovinu. Vyhotovuje sa vo veľkej mierke a všetky predmety sa zobrazujú svojím skutočným pôdorysom.

Mierky:

  • Malé: 1:2500
  • Stredné: 1:1000
  • Veľké: 1:200

Základný obsah mapy: Polohopis, výškopis, popis.

Mierka mapy: mierkové číslo 1:M.   M určuje pomer zmenšenia skutočnej dĺžky na mape (1cm na mape = M cm v skutočnosti)